מפעילי האתר מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר בכתובת www.sapaktoys.co.il (להלן: “האתר”). תנאים  מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו מפעילי האתר משתמשים במידע שמוסרים לו המשתמשים באתר, או שנאסף בעת השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
מסירת פרטים לאתר
במסגרת הליך הרכישה באתר מפעילי האתר מבקשים ממך פרטים מזהים כגון: שם, כתובת דואר למשלוח ומספר טלפון נייד לתיאום המשלוח. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, מפעילי האתר לא יוכלו למסור לך את המוצרים שרכשת.

במידה ובחרת לעשות שימוש באתר תידרש להזין פרטים אישיים כאמור לעיל. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו על-ידי מפעילי האתר. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.
מסירת תכנים לפרסום
מפעילי האתר עשוים לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.
במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה למפעילת האתר ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.
במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר למפעילת האתר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים.
השימוש במידע
הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר הלקוחות של החברה. השימוש באתר ואישורך מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע לעיל. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
• כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
• כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
• ליצירת הקשר אתך כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך;
• התאמת המודעות שיוצגו לעיניך לתחומי ההתעניינות שלך.
• לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר;
• לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או משלוח דבר פרסומת למאשר הדיוור, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, מבצעים והטבות אשר עשוי לעניין אותך לדעת מפעילת האתר ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת. הדיוור שישלח אליך יתכן ויעשה מטעם חברת האם של מפעילי האתר ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או צדדי ג’ אשר מספקים למפעילת האתר שירותים.
• לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות.

מסירת מידע למפעילי האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

Cookies
באתר עשוי להיעשות שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

מסירת המידע לצד שלישי

המידע עליך לא ימסר לכל צד שלישי, למעט במקרים הבאים:

  • אם הדבר נדרש להפעלה תקינה של האתר, לדוגמה במקרים של התממשקות לתוכנת דיוור בדואר אלקטרוני ובמסרונים, למסוף סליקה, לתוכנה להפקת חשבוניות, למערכת ERP וכיו”ב
  • אם יש צורך לעמוד בהוראות החוק או בתקנות מחייבות כלשהן
  • אם מתקבל צו מבית משפט או מכל רשות מוסמכת אחרת המורה על מסירת המידע עליך
  • אם קיימת מחלוקת בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת המידע עליך
  • אם הפרת את תקנון האתר או הוראות כל דין, או אם היה ניסיון כלשהו מצידך להפרה שכזו
  • אם החברה חושבת כי חשיפת המידע עליך תמנע ממך או מצד שלישי פגיעה גופנית, פגיעה נפשית או פגיעה ברכוש
  • אם נעשה שינוי ארגוני בחברה, לרבות במקרה של מכירת האתר או חלקים בו לצד שלישי, הכנסת שותפים חדשים בחברה, מיזוג עם חברה אחרת וכיו”ב

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לגורם שלישי מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי על פעילות המשתמשים באתר לכל מטרה, ובלבד שמידע זה אינו חושף את זהותם ואת פרטיהם האישיים.

אבטחה
מפעילי האתר ינקוטו באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
מפעילי האתר נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

המידע המסופק על-ידך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל ולהלן

בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.
שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילי האתר רשאים לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.
פנה אלינו
מפעילי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאתר ו/או בכל נושא אחר, הנך מוזמן לפנות אלינו בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים בתנאי השימוש באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.